Font Download
Future Plans
 

ai kimi[ Yyi C[ ::-

  • (Svily- p(rsrn[ r>gri[gin.
  • v).aie.p). $mi[n&> n(vn)krN-p(rsr ¾li[k p[v)>g
  • p*. gi>Di mhirij s>Akir hi[l upr nv&> vi[Tr p&\f)>g tYi j$r) mrimt.
  • j*ni rsi[Din) mrimt.
  • ¹yin k&T)rn>& r)p[r)>g-k[ºT)nn) piCLn) li[b)-s&rxi miT[ piepn) r[l)>g.
  • diti~)ai[ni dinmi>Y) dS<npY – kim cil[ C[.

ai kimi[ hv[ kr)S&> ::-

 • ani(vl (vrist s>vF<n p\i[j[kT.
 • ~i¹F (k\yi miT[ kiv[r) nd) (knir[ S[Dn) ÄyvAYi.
 • aºy mkini[ upr nv&> vi[Tr p\&f)>g tYi j$r) mrimt.
 • diti nimiv(l AmZ(t, bign) aigL cir[bij& Yi[D) j³yi K&Ãl) kr) rAtin) mi[kLiS.
 • m*(t< p(rvt<n p\i[j[kT.

aipNi m>DLni b>FirNmi> s&Firi ::-

 • k[Tlik p(rvt<ni[ aiÄyi C[. aipN) ai s>AYini b>FirNmi> 30vP< pC) aipN[ svi<n&mt[ psir kr[l nv) Ak)m drKiAtn[ s&Firi vFirin[ Ô[eºT c[r)T) k(mÅnr~) g&jrit rijy s&rt a[ ti. 12-11-2009 ni ri[j m>j*r ky&<> C[. j[ amlmi> m&k[l C[.
 
 
 
 
 
 
 
 
Site Designed & Devloped By : Synergy Info Solutions